Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Превенция на тероризма, социологически аспекти на радикализацията и тероризма
Политически науки и национална сигурност
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.