Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биофизика
Анатомия и физиология на човека
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.
20.02.2024 г.