Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Гражданскоправни науки
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.