Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социално-педагогическо консултиране на деца и подрастващи
Социални дейности
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.
20.02.2024 г.