Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна и социална антропология
Етнология
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.