Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Онтология на практическите светове
Философия
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.
19.02.2024 г.