Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационна сигурност
Софтуерни технологии
17.11.2023 г.
17.02.2024 г.