Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Зоология
17.07.2023 г.
(03.10.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.10.2023 година от 11:00 часа в 15 аудитория на Биологическия факултет.
03.10.2023 г.