Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Икономически науки
05.07.2023 г.
(29.09.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.09.2023 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала, Ректорат.
29.09.2023 г.