Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Етнология
30.06.2023 г.
(18.09.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.09.2023 г. от 13:00 ч. в 315 семинарна зала, Ректорат.
18.09.2023 г.