Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Гражданскоправни науки
15.05.2023 г.
(29.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.06.2023 година от 11:00 часа в Институт за държавата и правото при БАН.
29.06.2023 г.