Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Зоология
03.04.2023 г.
(25.05.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.05.2023 година от 11:00 часа в 15 аудитория на Биологическия факултет.
25.05.2023 г.