Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
19.07.2023 г.