Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Алгебра и геометрия
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
19.07.2023 г.