Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Нова и най-нова обща история
История и археология
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
21.07.2023 г.