Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Старобългарска литература)
Българска литература и теория на литературата
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
14.09.2023 г.