Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по чужд език – английски език
Предучилищна педагогика
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
20.07.2023 г.