Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология, Хранителна химия
Химична технология
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.