Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Геоикономика и Регионална икономика
Икономически науки
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.