Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата – Историческа антропология на политическата култура
Етнология
02.05.2023 г.
02.08.2023 г.