Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Физиология на растенията и молекулярна биология
08.03.2023 г.
(12.05.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.05.2023 година от 12:00 часа в 14 аудитория на Биологическия факултет.
12.05.2023 г.