Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Историческа лингвистика – Руски език)
Руска филология
20.03.2023 г.
(28.04.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.04.2023 година от 14:00 часа в 10 семинарна зала, Ректорат.
28.04.2023 г.