Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
29.09.2022 г.
(21.10.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 21.10.2022 година от 14:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
21.10.2022 г.