Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Аналитична химия и компютърна химия
17.07.2022 г.
(21.10.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 21.10.2022 година от 11:00 часа в зала "Компас", Ректорат.
21.10.2022 г.