Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Ботаника и биологическо образование
27.06.2022 г.
(29.09.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.09.2022 година от 13:00 часа в 14 аудитория на Биологическия факултет.
29.09.2022 г.