Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Български език
17.06.2022 г.
(03.10.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.10.2022 година от 14:00 часа в заседателна зала, Ректорат.
03.10.2022 г.