Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Компютърни технологии
26.07.2022 г.
(20.09.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.09.2022 година от 11:00 часа в заседателна зала, Нова сграда.
20.09.2022 г.