Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни технологии
31.05.2022 г.
(07.07.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.07.2022 година от 12:30 часа в заседателна зала, Нова сграда.
07.07.2022 г.