Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Физиология на растенията и молекулярна биология
20.05.2022 г.
(27.06.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.06.2022 година от 13:00 часа в 15 аудитория на Биологическия факултет.
27.06.2022 г.