Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Публичноправни науки
11.04.2022 г.
(23.06.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.06.2022 година от 12:00 часа в Институт за държавата и правото при БАН.
23.06.2022 г.