Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
20.04.2022 г.
(20.06.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.06.2022 година от 13:00 часа в заседателна зала, Нова сграда.
20.06.2022 г.