Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Софтуерни технологии
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
20.07.2022 г.