Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Анатомия на човека
Зоология
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
22.07.2022 г.