Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Публичноправни науки
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
19.09.2022 г.