Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална работа с деца и семейства
Социални дейности
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
26.07.2022 г.