Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – практически курс
Физикохимия
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
04.10.2022 г.