Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика
Обучение по математика, информатика и информационни технологии
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
20.07.2022 г.