Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика
Начална училищна педагогика
23.04.2021 г.
(25.06.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.06.2021 г. от 13:00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.