Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Обучение по математика, информатика и информационни технологии
05.05.2021 г.
(22.06.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.