Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Ботаника и методика на обуч. по биология
29.04.2021 г.
(17.06.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.06.2021 г. от 11:30 ч. в 14 аудитория, Биологически факултет.