Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


5 Технически науки
5.11 Биотехнологии
Микробни биотехнологии
Биохимия и микробиология
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.