Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теоретична електротехника
ЕКИТ
14.05.2021 г.
14.08.2021 г.