Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни системи
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.