Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Биология на развитието
14.05.2021 г.
14.08.2021 г.