Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Ботаника и методика на обуч. по биология
14.05.2021 г.
14.08.2021 г.