Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Органична химия
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.