Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Бизнес информатика и икономическо моделиране
Управление и количествени методи в икономиката
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.