Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Гражданскоправни науки
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.