Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен италиански език - лингвокултурология
Романистика и германистика
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.