Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език – Фонетика на английския език
Английска филология
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.